Serwis internetowy działający pod adresem www.ansebsail.pl prowadzony jest przez ANSEB Sp. z o.o., z siedzibą: ul. Bojanowska 2b, 09-200 Sierpc, dokumentacja spółki przechowywana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000805595, REGON: 384298973, NIP: 7761704741, kapitał zakładowy: 5.000 zł w pełni opłacony, zwany dalej „Serwisem”

Kontakt z właścicielem Serwisu można uzyskać, korzystając z adresu poczty elektronicznej – kontakt@ansebsail.pl lub poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie Serwisu.

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Ustala się następujące znaczenie dla słów:
  1. REGULAMIN – niniejszy regulamin,
  2. KLIENT – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonuje Zamówienia w Serwisie,
  3. PRZEDSIĘBIORCA O UPRAWNIENIACH KONSUMENTA – osoba fizyczna posiadająca status przedsiębiorcy, wpisana do rejestru CEIDG, dokonująca Zamówienia w ramach swojej działalności gospodarczej, jednak bez związku z zawodowym charakterem tej działalności,
  4. KONSUMENT – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą z Serwisu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
  5. JACHT – jednostka pływająca o standardzie i konkretnych parametrach określonych na stronie produktowej, prezentowana w Serwisie, której dotyczy Umowa czarteru,
  6. UMOWA CZARTERU (UMOWA) – umowa najmu Jachtu lub innej jednostki pływającej prezentowanej na stronie Serwisu, zawarta pomiędzy Serwisem lub za jego pośrednictwem (z partnerem) a Klientem, z wykorzystaniem strony internetowej,
  7. PARTNER – podmiot będący posiadaczem Jachtu lub mający inne przysługujące mu prawo do jego wynajęcia, który oferuje możliwość jego wynajmu za pośrednictwem Serwisu na zasadach określonych w Regulaminie Serwisu oraz/lub w odrębnej umowie z Serwisem,
  8. SERWIS – serwis internetowy dostępny pod adresem www.ansebsail.com, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie, jak i właściciel tego serwisu,
  9. KONTO PARTNERA – konto w Serwisie umożliwiające zamieszczanie w nim ofert wynajmu Jachtów i innych jednostek pływających, założone po uprzedniej weryfikacji i zatwierdzeniu przez Serwis,
  10. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie wybór Jachtu oferowanego na stronie Serwisu o wskazanych na stronie produktowej parametrach, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy czarteru.
 1. Przedmiotem działalności Serwisu jest wynajmem Jachtów i jednostek pływających będących w posiadaniu Serwisu oraz umożliwienie chętnym podmiotom – Partnerom posiadającym Jachty i jednostki pływające wystawienia ich w celu wynajęcia przez dostarczenie w tym celu platformy internetowej (usługa pośrednictwa). Serwis umożliwienia Klientowi składanie Zamówień na jednostki pływające znajdujące się w aktualnej ofercie poprzez stronę internetową. Korzystanie z powyższych usług możliwe jest po rejestracji i zalogowaniu się Klienta w Serwisie lub poprzez prawidłowo wypełniony formularz Zamówienia bez konieczności logowania się.
  1. Zawieranie Umów odbywa się za pośrednictwem Internetu pomiędzy składającym Zamówienie jako najemcą a Serwisem lub określonym Partnerem jako wynajmującym.
  2. Każdy Klient składający Zamówienie, a tym samym zawierający Umowę, jest obowiązany zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu i go zaakceptować.
  3. Serwis prowadzi wynajem oraz usługi pośrednictwa w dostarczaniu usługi pośrednictwa w wynajmie jedynie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
  4. Serwis oferuje usługę newsletteru, z którego korzystanie następuje po podaniu w formularzu newsletteru na stronie Serwisu adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje newsletteru i kliknięciu pola subskrypcji. Usługa newsletteru świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, rezygnacji z newsletteru przez złożenie stosownego żądania do Sklepu, np. na e-mail: kontakt@ansebsail.pl lub klikając link dezaktywujący dostarczany w e-mailu z newsletterem.

§ 2 WARUNKI TECHNICZNE SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

 1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług Serwisu:
  1. podłączenie do Internetu,
  2. poprawnie skonfigurowana przeglądarka,
  3. aktualne, czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej,
  4. włączona obsługa Cookies i Java Script
  5. program do odczytu plików formatu PDF.
 2. W razie korzystania przez Klienta ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych powyżej, Serwis nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania serwisu i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość i przebieg procedury składania Zamówienia.
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, w tym w opiniach / komentarzach do treści strony internetowej.

§ 4 WARUNKI WSPÓŁPRACY SERWISU Z PARTNERAMI

 1. W przypadku, gdy Klient wybierze ofertę wystawioną w Serwisie przez Partnera, Klient zawiera umowę z Partnerem za pośrednictwem Serwisu. Serwis w takim przypadku nie jest stroną umowy i działa jedynie w roli pośrednika przy zawieraniu umowy przez udostępnienie w tym celu funkcjonalności strony internetowej.
 2. Współpraca z Partnerem odbywa się po uprzedniej rejestracji Konta Partnera w Serwisie. W ramach rejestracji Partner zobowiązany jest do podania danych identyfikacyjnych i kontaktowych oraz danych umożliwiających przekazanie wpłacanych przez Klientów kwot zaliczek (Partner może być proszony o wykonanie przelewu weryfikacyjnego na kwotę 1gr), pobranych przez Serwis w ramach pośrednictwa przy udostępniania strony celem składania Zamówień.
 3. Po dokonaniu rejestracji Konto Partnera jest weryfikowane następczo przez Serwis i w przypadku pozytywnej weryfikacji Partnerowi umożliwiany jest dostęp do Serwisu i możliwość zamieszczania w nim ofert wynajmu Jachtów. Weryfikacja potrwa maksymalnie 2 dni robocze, a Partner zostanie powiadomiony na e-mail o jej skutkach, tj. aktywacji Konta partnera lub odmowy takiej aktywacji (odmowa może być związana z tym, że Partner posiada już Konto w Serwisie lub nie daje rękojmi prawidłowego realizowania Umów czarteru).
 4. Rejestracja Konta przez Partnera jest obowiązkowa. Serwis nie przewiduje możliwości zamieszczania ofert wynajmu Jachtów bez rejestracji konta oraz bez statusu Partnera.
 5. Po uzyskaniu dostępu do Serwisu Partner ma możliwość zamieszczania w nim ofert wynajmu Jachtów i innych jednostek pływających. W tym celu Partner ma obowiązek założyć nową ofertę wynajmu, w której dokładnie przedstawi standard i parametry jednostki, zamieści zdjęcia Jachtu w tym w szczególności zdjęcia wnętrza Jachtu, wskaże okresy, w których Jacht jest dostępny do wynajęcia oraz cenę wynajmu Jachtu ze szczególnym wskazaniem na kwotę przedpłaty (zaliczki), kwotę za jeden dzień oraz łączny koszt za cały okres wynajmu. Partner winien także określić czy do prowadzenia Jachtu lub innej jednostki pływającej wymagane są od Klienta uprawnienia oraz jakiego rodzaju. Poleca się także wskazanie czy Partner pobiera kaucję i jakiej wysokości.
 6. Serwis pobiera od Partnera prowizję wysokości 10% wynagrodzenia od każdej zawartej Umowy między Partnerem a Klientem za pomocą Serwisu.
 7. Serwis upoważniony jest do przeprowadzania rezerwacji w ramach Zamówień oraz pobrania w imieniu i na rzecz Partnera przedpłaty(zaliczki) za Zamówienie. Pozostałą część należnej kwoty z tytułu realizacji Umowy Klient zobowiązany jest zapłacić bezpośrednio Partnerowi, na warunkach i w terminach z Umowy czarteru. Serwis przekazuje Partnerowi kwotę przedpłaty po potrąceniu kwoty prowizji należnej Serwisowi, nie później jednak niż 14 dni po jej dokonaniu przez Klienta w oparciu o dane przekazane Serwisowi do rozliczeń przez Partnera w procesie rejestracji Konta Partnera.
 8. W ramach Konta Partnera jest on niezwłocznie informowany o dokładnych parametrach Zamówienia dokonanego przez Klienta oraz o tym czy doszło do zaksięgowania wniesienia przedpłaty(zaliczki).
 9. Partner zobowiązany jest do stosowania ogólnych warunków wypożyczania uwidacznianych przez Serwis w procesie składania Zamówienia oraz posługiwania się przekazanym przez Serwis protokołem zdawczo-odbiorczym.
 10. W przypadku wyboru przez Klienta oferty wystawionej przez Partnera ponosi on pełną odpowiedzialność wobec Klienta za wykonanie Umowy czarteru i jednocześnie jest jedyną stroną tej umowy.
 11. Partner zamieszczając swoją ofertę w Serwisie ponosi pełną odpowiedzialność za treść oferty. W szczególności dotyczy to odpowiedzialności za:
  1. zgodność oferty z wymogami prawa (w tym uwzględnienie obowiązków informacyjnych względem Klienta będącego Konsumentem), dokładność i zgodność z prawdą parametrów oraz danych dotyczących standardu Jachtu, wysokość żądanej ceny, rodzaj i zakres posiadanego ubezpieczenia, dostępność, standard oraz zgodność fotografii Jachtu zamieszczonych w Serwisie z rzeczywistością,
  2. posiadanie przez Jacht ubezpieczenia, świadectwa zdolności żeglugowej (o ile wymagane) oraz wszelkich innych niezbędnych dokumentów, np. przeglądów technicznych, badań technicznych, instrukcji, upoważnień i atestów wymaganych do wykonania żeglugi na podstawie Umowy czarteru,
  3. posiadanie przez Jacht, przez cały okres trwania Umowy czarteru, wyposażenia podstawowego wymaganego obowiązującymi przepisami prawa,
  4. terminowe i zgodne z Umową przekazanie Jachtu Klientowi,
  5. rozliczenie się z Klientem gdy doszło do odstąpienia od Umowy lub skutecznie złożonej reklamacji (a takie nie powoduje konieczności zwrotu przez Serwis prowizji, chyba, że nieprawidłowości są wyłączną winą Serwisu i świadczonych przez Serwis usług).

§ 4 REJESTRACJA KONTA

 1. Rejestracja w Serwisie dla Klienta jest nieodpłatna i nieobowiązkowa.
 2. Rejestracja w Serwisie następuje w oparciu o prawidłowo wypełniony formularz rejestracyjny, w którym Klient podaje niezbędne dane identyfikacyjne (imię, nazwisko), adres e-mail, numer telefonu oraz hasło; zaakceptowany, aktualny Regulamin Serwisu oraz złożone oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Zamówień Klienta. Rejestracji Konta można dokonać także przez odznaczenie odpowiedniego okienka w procesie składania Zamówienia. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca założenie Konta. Z chwilą otrzymania wiadomości potwierdzającej rejestrację dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia konta pomiędzy Klientem a Serwisem.
 3. Po zarejestrowaniu się w Serwisie, logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym lub zmienionych na podstawie późniejszego wniosku Klienta.
 4. W celu usunięcia konta Klienta z Serwisu (wypowiedzenie umowy) należy wysłać wiadomość elektroniczną z wnioskiem o usunięcie konta na adres e-mail: kontakt@ansebsail.pl z podaniem danych identyfikujących Klienta aktualnie zarejestrowanego. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których Serwis jest w trakcie realizacji Zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego Zamówienia.
 5. Serwis dopuszcza składanie Zamówień bez konieczności rejestrowania się i logowania. W tym celu Klient każdorazowo w procesie składania Zamówienia jest zobowiązany wypełnić formularz elektroniczny przez wprowadzenie wymaganych przez Serwis danych koniecznych dla jego identyfikacji oraz zawarcia i wykonania umowy sprzedaży (imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej (e-mail), numer telefonu). Klient ma obowiązek zaakceptować aktualny Regulamin wraz z oświadczeniem o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb Zamówienia.
 6. Brak rejestracji w Serwisie oznacza brak posiadania konta Klienta, które umożliwia dostęp do historii Zamówień oraz bezpośredniej komunikacji z Serwisem lub Partnerem przez Serwis.

§ 5 ZAMÓWIENIA

 1. Informacje o dostępnych ofertach w Serwisie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Klient, składając Zamówienie, składa zaproszenie do zawarcia Umowy czarteru Jachtów oferowanych w Serwisie. Proces składania Zamówienia rozpoczyna się od wybrania interesującego Klienta Jachtu i potwierdzenia jego dokładnych parametrów poprzez Stronę produktową. Klient następnie wybiera okres czasu najmu przez wybranie daty rozpoczęcia i zakończenia najmu oraz informowany jest o dostępności Jachtu w wybranym terminie. Oprócz tego Klient ma możliwość wybrania miejsca odbioru Jachtu oraz miejsca jego zwrotu. Po sprecyzowaniu powyższych Klient informowany jest o cenie najmu i umożliwione zostaje mu przejście do podsumowania Zamówienia oraz dokonanie przedpłaty (zaliczki). Oprócz uiszczenia przedpłaty w celu finalizacji zamówienia Klient zobowiązany jest do podania swoich danych adresowych lub ich weryfikacji w przypadku uprzedniego zarejestrowania konta. Przed złożeniem zamówienia (poprzez użycie przycisku „Wynajmuję z obowiązkiem zapłaty”) Klient potwierdza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb Zamówienia.
 3. Dokonując Zamówienia, Klient zobowiązany jest do wniesienia przedpłaty (zaliczki) za najem Jachtu zgodnie z wysokością podaną w podsumowaniu Zamówienia. Resztę kwoty Klient uiszcza gotówką w dniu rozpoczęcia najmu lub przelewem, lecz tak by środki zostały zaksięgowane na rachunku Serwisu lub Partnera – zależnie od podmiotu wybranej oferty – nie później niż na 1 dzień przed rozpoczęciem najmu Jachtu.
 4. Niektóre z Jachtów wymagają od wynajmującego Klienta posiadania specjalistycznych uprawnień. Konieczność posiadania uprawnień na dany Jacht wskazana jest na jego stronie produktowej w Serwisie. Klient składając Zamówienie oświadcza, że został poinformowany o konieczności osobistego posiadania uprawnień do posługiwania się danym Jachtem lub do zapewnienia obecności osoby posiadającej stosowne uprawnienia podczas trwania najmu, a ewentualne niespełnienie tego wymogu pozwala Serwisowi lub Partnerowi na odmowę przekazania Jachtu i przepadek zaliczki.
 5. Wysłane przez Serwis potwierdzenie przyjęcia Zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu zaproszenia, o którym mowa powyżej. Jeżeli przed potwierdzeniem złożenia Zamówienia (przycisk „Wynajmuję z obowiązkiem zapłaty”) Klient zakończy korzystanie z danej usługi i opuści Serwis, Umowa nie zostanie zawarta.
 6. Klient składający Zamówienie jako przedsiębiorca, zobowiązany jest do podania numeru NIP przy składaniu Zamówienia, w przeciwnym razie przyjmuje się, że kupuje jako Konsument.
 7. Ocena czy Klient będący przedsiębiorcą wpisanym do rejestru CEIDG ma status Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta jest dokonywana przez Serwis i/lub Partnera w stosunku do indywidualnego przypadku, tj. okoliczności Umowy w powiązaniu z przedmiotem działalności tego Klienta odzwierciedlonym w CEIDG.
 8. W przypadku niedostępności wybranego Jachtu lub innej jednostki pływającej na stronie Serwisu w wybranym terminie, Klient informowany jest o tym w momencie składania Zamówienia. W takim przypadku nie jest możliwe złożenie Zamówienia na wskazany Jacht w danym terminie. W przypadku wystąpienia niedostępności po dokonaniu Zamówienia Klient jest informowany o tym niezwłocznie drogą e-mailową na adres podany przy składaniu Zamówienia lub w ramach konta Klienta, jeżeli Klient wyraził wolę stworzenia takiego. W takim przypadku Serwis lub Partner zaproponuje zmianę terminu najmu. W razie braku zgody na zmianę terminu przez Klienta w ciągu 7 dni od poinformowania, nie później jednak niż do dnia poprzedzającego dzień wydarzenia – Serwis lub Partner (w zależności od podmiotu wybranej oferty) niezwłocznie zwróci w całości wniesione opłaty. Brak reakcji Klienta do dnia poprzedzającego dzień wynajmu, oznacza brak zgody na zmianę terminu.
 9. Serwis zaznacza, że w przypadku wyboru oferty będącej ofertą podmiotu trzeciego – Partnera oferującego swoje usługi za pomocą Serwisu, Serwis nie jest stroną tak zawartej Umowy czarteru i w związku z tym nie ponosi odpowiedzialności za treść i wykonanie Umowy czarteru. Przed złożeniem Zamówienia Klient jest informowany o tym czy składa Zamówienie w oparciu o ofertę Serwisu czy ofertę podmiotu trzeciego to jest Partnera.

§ 6 WYNAGRODZENIE ZA WYNAJEM ORAZ FORMY PŁATNOŚCI

 1. Wynagrodzenie podane na stronie produktowej jest wiążące w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Wynagrodzenie to zawiera podatek VAT. Wynagrodzenie to nie zawiera ewentualnej kaucji wymaganej przy wynajmie, płatnej przy odbiorze Jachtu.
 2. Serwis udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności:

Płatności elektroniczne, płatności kartą płatniczą, szybkie przelewy online, BLIK, Apple Pay i Google Pay za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl – obsługę płatności prowadzi PayPro SA z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15 (60-327), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014.

 1. W razie dokonania Zamówienia a niezaksięgowania wpłaty na poczet tego Zamówienia w ciągu 3 dni, Zamówienie zostaje anulowane (rezerwacja przestaje obowiązywać). Po trzech 1 dniu od dokonania Zamówienia w przypadku braku zaksięgowania wpłaty zaliczki Klient otrzyma na podany adres e-mail przypomnienie o wykonaniu płatności.
 1. W przypadku wybrania oferty Partnera wszelkie opłaty za dodatkowe usługi serwisowe i wyposażenie niebędące przedmiotem Zamówienia naliczane i regulowane są przez Klienta bezpośrednio u Partnera. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za indywidualne ustalenia między Klientem a Partnerem poczynione odrębnie.

§ 7 ODBIÓR I ZWROT JACHTU

 1. Dostawa Jachtu odbywa się w ten sposób, że Klient wybiera punkt odbioru a Serwis lub Partner dostarczają wskazany w Zamówieniu Jacht do punktu skąd odbierany jest przez Klienta. Termin odbioru to ten sam dzień, który jest dniem wynajmu, w godzinach wskazanych w potwierdzeniu Zamówienia lub odrębnie ustalonych z Serwisem lub Partnerem.
 2. Procedura zwrotu Jachtu polega na dostarczeniu go przez Klienta do wskazanego w Zamówieniu punktu zwrotu, w którym odbierany jest on przez Partnera lub Serwis.
 3. Odbiór Jachtu oraz jego zwrot są poświadczane protokołem zdawczo-odbiorczym. Przy odbiorze Jachtu Klient jest zobowiązany także zapoznać się i zaakceptować ogólne warunki wypożyczenia, dostępne także do zapoznania w procedurze składania Zamówienia przez Serwis.
 4. Klient zobowiązany jest do odbioru i zwrotu Jachtu w miejscu, terminie i godzinach wskazanych w potwierdzeniu Zamówienia.
 5. Stan Jachtu pochodzącego z oferty Serwisu jest dodatkowo dokumentowany przez wykonanie zdjęć obrazujących stan przed wydaniem i stan po dokonaniu zwrotu. Po dokonaniu powyższych czynności Klientowi wydawane są klucze umożliwiające uruchomienie i obsługę Jachtu a także dostępy do wszystkich umieszczonych na Jachcie systemów zabezpieczeń. W momencie zwrotu Jachtu przez Klienta podejmowane są powyższe kroki.
 6. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną odmowę wydania Jachtu przez Partnera bądź osobę przez niego wskazaną i działającą w jego imieniu spowodowaną nieokazaniem przez Klienta właściwych dokumentów identyfikacyjnych, potwierdzenia rezerwacji lub dokumentu poświadczającego posiadanie stosownych uprawnień do kierowania typem Jachtu.
 7. W przypadku stwierdzenia bądź wystąpienia jakichkolwiek awarii, uszkodzeń, braków w wyposażeniu, w chwili wydawania Jachtu lub w czasie wykonywania Umowy czarteru, Klient zobowiązany jest niezwłocznie informować Partnera lub Serwis (zależnie od wybranej oferty).

§ 8 REKLAMACJE

 1. Serwis jest zobowiązany do wydania przedmiotu Zamówienia bez wad i o parametrach zgodnych z Zamówieniem w terminie określonym w Zamówieniu, tj. należytego wykonania Umowy czarteru lub – jeżeli stroną umowy jest Partner – Serwis zobowiązany jest do należytego pośrednictwa w dokonaniu Zamówienia.
 1. Reklamacje zależne są od podmiotu świadczącego usługę najmu. Jeżeli przedmiotem najmu był Jacht figurujący w ofercie Serwisu jako należący do Serwisu, w takim przypadku reklamacje, których przedmiotem jest nienależyte wywiązanie się z Umowy czarteru, należy kierować elektronicznie lub pisemnie na adres korespondencyjny Serwisu podany na początku Regulaminu. Jeśli natomiast przedmiotem umowy był Jacht figurujący na stronie Serwisu jako należący do Partnera, wtedy reklamację należy kierować wyłącznie do właściwego Partnera. Reklamacje będzie rozpoznawał wtedy Partner na zasadach zawartych w Umowie czarteru oraz zgodnie ze stosowanymi u siebie zasadami i w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.
 1. Reklamacje odnoszące się do nieprawidłowości przy funkcjonowaniu Serwisu, każdorazowo powinny być kierowane do Serwisu.
 1. Serwis lub odpowiednio Partner niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni po otrzymaniu zgłoszenia odniesie się do złożonej reklamacji. W przypadku braku odpowiedzi uznaje się, że podmiot odpowiedzialny za reklamację, uznał ją.
 1. Odpowiedzialność z tytułu wykonania Umowy czarteru jest wyłączona w przypadku Umów zawieranych z innymi Klientami niż Konsumenci oraz Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta.
 2. W celu złożenia reklamacji Klient jest proszony o podanie zaobserwowanych wad, udokumentowanie ich celem dokonania weryfikacji zastrzeżeń oraz ewentualnego usunięcia wad. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać dane identyfikacyjne Klienta oraz dane Zamówienia, którego dotyczy reklamacja.
 3. W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy Serwisem a Klientem co do zasadności odmowy uwzględnienia reklamacji, Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Klient może skorzystać z mediacji lub też polubownego sądownictwa poprzez dostarczenie do instytucji, przed którą będzie toczyło się postępowanie, odpowiedniego formularza – wniosku o mediację lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista przykładowych instytucji wraz z danymi teleadresowymi dostępna jest na stronie www.uokik.gov.pl. Ponadto pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr Konsument ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR).Prawo takie nie przysługuje Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta.
 4. Serwis ani Partner nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy wniesione przez Klienta na pokład lub pozostawione na lądzie, o ile nie zobowiąże się odrębnie do ich przechowywania.

§ 9 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient niebędący Konsumentem ani Przedsiębiorcą o uprawnieniach konsumenta ma prawo odstąpić od Umowy w każdym czasie. Wiąże się to jednak z przepadkiem uiszczonej 100% zaliczki.
 2. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą o uprawnieniach konsumenta ma możliwość odstąpienia od Umowy jednak nie później niż na 21 dni przed planowaną datą rozpoczęcia najmu, jeśli chce otrzymać 100% zwrotu wpłaconej kwoty tytułem zaliczki. W przypadku odstąpienia od umowy poniżej tego terminu, ale nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia najmu Klient może liczyć na zwrot 50% kwoty wpłaconej. Rezygnacja poniżej 7 dni Klient może otrzymać zwrot nie więcej jak 20% przedpłaty. Odstąpienie od umowy po rozpoczęciu najmu nie jest możliwe. Zasady takie obowiązują przy wynajmie od Serwisu, jak i od Partnera.
 3. W przypadku wybrania oferty Partnera odstąpienie od Umowy lub niepojawienie się po odbiór Jachtu w wyznaczonym terminie, Klient ma obowiązek zgłosić bezpośrednio do Partnera zgodnie z potwierdzeniem Zamówienia.
 4. Na podstawie art. 38 pkt 12 ustawy o prawach konsumenta Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawieranej na odległość bez podania przyczyny w przypadku Umów czarteru, poza umownym prawem odstąpienia od Umowy, o którym stwierdza niniejszy paragraf.
 5. W przypadku usługi pośrednictwa Serwisu przy zawieraniu Umowy czarteru pomiędzy Partnerem a Klientem, Klientowi także nie przysługuje prawo do odstąpienia od tej usługi, gdyż usługa pośrednictwa ma charakter jednorazowy i jest wykonywana w całości za zgodą Klienta przed terminem na odstąpienie.

§ 10 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych w Serwisie znajdują się w Polityce prywatności i cookies zamieszczonej na stronie internetowej Serwisu.

§ 11 ZMIANY REGULAMINU

 1. Serwisowi przysługuje prawo jednostronnej zmiany niniejszego Regulamin.
 2. O zamiarze zmiany Regulaminu, Serwis poinformuje Klienta w formie elektronicznej, na adres e-mail podany w procesie rejestracji, z wyprzedzeniem wynoszącym co najmniej 14 dni przed wprowadzeniem tych zmian w życie.
 3. W przypadku braku akceptacji proponowanych zmian Regulaminu, do dnia ich wejścia w życie, Klientowi przysługuje prawo rozwiązania umowy z Serwisem.
 4. Oświadczenie o którym mowa w ustępie poprzedzającym, Klient składa pod rygorem nieważności w formie pisemnej lub dokumentowej (np. poprzez e-mail).
 5. O wejściu w życie zmian Regulaminu, o których mowa w ustępie 2 powyżej, Serwis będzie informował Klienta w formie elektronicznej, na adres e-mail podany w procesie rejestracji – w dniu wejścia zmian w życie.
 6. Zmiana Regulaminu Serwisu nie wpływa na zawarte skutecznie Umowy czarteru, oraz na rezerwacje złożone przed wejściem zmian w życie.

§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Do każdej zawartej Umowy czarteru dołączana jest faktura VAT lub inny dokument rozliczeniowy (paragon) zgodny z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Faktura VAT jest dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej lub w formie tradycyjnej przy odbiorze Jachtu i rozpoczęciu najmu. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie zgodę na przesyłanie faktur w formie elektronicznej.
 2. Prawem właściwym jest prawo polskie. Spory wynikłe pomiędzy Klientem i Serwisem lub Partnerem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Serwisu lub Partnera, z tym zastrzeżeniem, że w odniesieniu do Konsumentów spory te będą rozpoznawane przed sądem właściwym według przepisów postępowania cywilnego.

Pobierz