Preambuła

AnsebSp. z o.o. jest częścią Grupy Kapitałowej Hollywood SA. oraz udziałowo wynikiem inwestycji prywatnych inwestorów działających w sektorze usług medycznych. Grupa Kapitałowa Hollywood posiada strukturę holdingową, w której Hollywood S.A. prowadzi działalność za pośrednictwem spółek zależnych.Historia Grupy Hollywood SA sięga 1995 roku. Druga część udziałowców aktywnie uprawiających zawody medyczne działa od 2011 roku.

Anseb Sail to projekt biznesowy Spółki Anseb oparty o inwestycje wynikające z pasji udziałowców. Pasji do żeglarstwa.Żeglarstwo dla jednych jest życiową pasją, która może przerodzić się w sposób na zarabianie pieniędzy, dla innych jest pomysłem na atrakcyjne spędzenie wolnego czasu. Dla Anseb Sail to i jedno i drugie. Chcemy propagować żeglarstwo turystyczne jako sposób spędzenia czasu z przyjaciółmi i rodziną.Wiemy jednocześnie, że na przyjemność posiadania własnego jachtu, który cumuje w odległym porcie i używany jest tylko kilka razy w roku, stać nielicznych. Istnieją jednak skuteczne metody połączenia przyjemnego z pożytecznym, czarterowania, posiadania swojego jachtu marzeń i zarabiania na nim. Dlatego zaangażowaliśmy się w program inwestycyjny w sektorze jachtowym

Łączymy preferowaną skalę komercjalizacji jachtu i preferowanyprzez właściciela akwen żeglugi. Anseb Sail dokonuje wyboru odpowiedniego typu i modelu jachtu wraz z jego specyfikacją osprzętową przydatną na danych wodach i optymalizuje rozwiązanie łącząc aspekty biznesowe, ekonomiczne z tym co najważniejsze z marzeniami naszych klientów.

Anseb Sail jest firmą odpowiedzialną społecznie. Prowadzimy naszą działalność w oparciu o przepisy prawa, uregulowania i polityki wewnętrzne. Mamy przekonanie, że litera prawa nie ureguluje wszystkich sytuacji wewnątrz Spółki i na styku Anseb Sailotoczenie zewnętrzne. Stąd zdecydowaliśmy się na opisanie naszych wartości oraz standardów, według których układamy relacje z interesariuszami (pracownikami, otoczeniem zewnętrznym, z klientami, dostawcami, społecznościami lokalnymi, mediami) firmy.

W ANSEB SAILPOSTĘPUJEMY ZGODNIE Z WDROŻONYMI PRZEZ NAS WARTOŚCIAMI.

W relacjach z interesariuszami kierujemy się:

 • Szacunkiem

Naszych interesariuszy traktujemy z najwyższym poszanowaniem. Prowadzimy z nimi przejrzysty i konstruktywny dialog, dzięki czemu jesteśmy zawsze gotowi podjąć działania na ich rzecz. Zawsze wymagamy od siebie uczciwości.

 • Etyką działania

Postępujemy zgodnie z wyznaczonymi normami społecznego zachowania się w organizacji, przy pełnym poszanowaniu obowiązujących przepisów prawa.

 • Identyfikacją z firmą

Znamy cele i wewnętrzne regulatory funkcjonowania Firmy oraz działamy zgodnie z nimi. Deklarujemy poszanowaniemienia i dorobku intelektualnego organizacji. Posiadamy pozytywne nastawienie do Firmy i propagujemy wyznawane przez nią idee.

NA TYM STABILNYM FUNDAMENCIE BUDUJEMY KOMPETENCJE NASZYCH PRACOWNIKÓW:

 • Orientację na Klienta oraz
 • Orientację na cel

Każdy z naszych pracowników posiada wiedzę, umiejętności oraz wolę do dobrej współpracy pomiędzy sobą oraz z innymi, zgodną z wdrożonymi wartościami i kompetencjami. Kodeks Dobrych Praktyk Anseb Sail przedstawia nasze zobowiązania i wskazówki dotyczące standardów postępowania zawodowego. Nie zdoła jednak objąć wszystkich sytuacji, z którymi spotykamy się na co dzień. Dlatego też Kodeks nie może zastąpić naszej własnej odpowiedzialności i odpowiedniego osądu ani poszukiwania wskazówek co do właściwego postępowania.

 

Określenie grup interesariuszy

Z myślą o naszych interesariuszach, zainteresowanych efektami i sposobem prowadzonej przez nas działalnościczarterowej i inwestycyjnej, deklarujemy uznanie powszechnie przyjętych zasad współżycia społecznego.

W NASZYCH DZIAŁANIACH UWZGLĘDNIAMY POTRZEBY I WARTOŚCI NASZYCH INTERESARIUSZY, tj.:

 • Klientów Spółki,
 • Partnerów biznesowych (dostawców, wykonawców)
 • Pracowników
 • Społeczności lokalnych
 • Urzędów
 • Mediów

 

NASZE ZOBOWIĄZANIA WOBEC INTERESARIUSZY:

 • Jesteśmy bezstronni wobec naszych interesariuszy
 • Każdy z naszych interesariuszy ma równy dostęp do informacji na temat Anseb Sp. z o.o. w zakresie swoich uprawnień
 • Partnerów biznesowych wyłaniamy zgodnie z prawem i na podstawie obowiązujących w Anseb Sail zasad.

 

Relacje wewnętrzne

1. RÓWNOUPRAWNIENIE I POSZANOWANIE WARTOŚCI

 • Poszanowanie godności i osobowości każdego pracownika jest dla naszej Spółki najwyższą wartością. Zobowiązujemy się do zapobiegania przejawom dyskryminacji ( w szczególności ze względu na: płeć, stan cywilny, rasę, narodowość, wiek, religię, orientację seksualną), mobbingu i molestowania pracowników
 • Zachowujemy neutralność światopoglądową we wszystkich działaniach, które dotyczą relacji pracodawca pracownik

 

2. SZKOLENIA I ROZWÓJ, BEZPIECZEŃSTWO PRACY

 • Inwestujemy w edukację pracowników, dbamy o ich rozwój, staramy się zapewnić ciągłość pracy poprzez umożliwienie przekwalifikowania oraz stwarzamy równe szanse w zakresie rekrutacji, szkoleń i awansów
 • Wynagradzamy pracowników adekwatnie do powierzonej pracy i kompetencji
 • Zapewniamy jednakowy dostęp do podnoszenia kwalifikacji zawodowych i świadczeń pracowniczych i wypoczynku
 • Dbamy o zdrowie i bezpieczeństwo pracy swoich pracowników

 

3. DOSTĘP DO INFORMACJI, OCHRONA INFORMACJI

 • Zapewniamy właściwy, zgodny z uprawnieniami dostęp do informacji swoim pracownikom
 • Pracownicy Anseb Sail zobowiązani są do dołożenia najwyższej staranności w dziedzinie ochrony wszelkich informacji, z którymi mają do czynienia w trakcie pełnionych przez siebie obowiązków służbowych oraz do pozyskiwania ich tylko w takim zakresie, jaki jest niezbędny do ich realizacji
 • Przedmiotem naszej szczególnej troski są informacje chronione przepisami prawa i wydanymi na ich podstawie wewnętrznymi aktami normatywnymi Spółki oraz stosownymi klauzulami umów zawartych z partnerami biznesowymi

 

4. DBAŁOŚĆ O DOBRE IMIĘ FIRMY

Pracownicy Anseb Sail zobowiązani są do godnego reprezentowania Spółki. Przejawia się to przez należyte traktowanie swoich obowiązków służbowych przede wszystkim w stosunku do klienta Spółki takich jak:

 • kulturalne zachowanie
 • estetyczny ubiór
 • gotowość pomocy w każdej sytuacji wymagającej działania dla zapewnienia komfortu odpoczynku
 • uczciwość w prezentowaniu oferty biznesowej Spółki polegającą naprzekazywaniu całkowitej i wyczerpującej informacji o charakterze każdego kontraktu czarterowego
 • uczciwość w prezentowaniu oferty biznesowej Spółki polegającą na przekazywaniu całkowitej i wyczerpującej informacji o charakterze każdego kontraktu inwestycyjnego

 

5. WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI SPOŁECZNYMI

W Anseb Sailpracownicy mają prawo do zrzeszania się w dowolnej organizacjidziałającej na terenie Spółki. Anseb Sailprowadzi otwarty dialog społeczny z załogą.

6. KORZYSTANIE I DBAŁOŚĆ O MAJĄTEK FIRMY

W Anseb Sailpracownicy korzystają w sposób odpowiedzialny i gospodarny z majątku Spółki. Każdy pracownik jest zobowiązany do dbałości o majątek Spółki oraz wykorzystywania go zgodnie z przeznaczeniem.

Relacje z klientami

1. ZASADY WSPÓŁPRACY

Anseb Sail kieruje się jednakowymi, transparentnymi zasadami postępowania wobec Klientów, a przyjazne nastawienie do Klientów postrzegane jest jako najważniejszy element naszej pracy.

 • Dążymy do świadczenia usług na najwyższym poziomie, zapewnienia niezawodności jachtów oraz ich najwyższej jakości, a także współpracy tylko z renomowanymi partnerami i dostawcami sprzętu
 • Wywiązujemy się z podjętych zobowiązań wobec Klientów terminowo i rzetelnie
 • Dokładamy wszelkich starań, by informacje o naszych usługach i procedurach przekazywane Klientowi były wyrazem naszej najlepszej wiedzy i kompetencji. Dbamy o zachowanie tajemnicy handlowej
 • W celu usprawnienia kontaktów z Klientami dążymy do korzystania z najnowocześniejszych rozwiązań technicznych i biznesowych
 • Stosujemy przejrzyste zasady negocjacyjne, dążąc do polubownego rozwiązywania sporów
 • Reklamacje i wnioski rozpatrujemy z należytą starannością w terminach możliwie najkrótszych
 • Nasi pracownicy nie przyjmują wartości materialnych, pieniężnych oraz nie czerpią korzyści osobistych z tytułu sprawowanych funkcji i pełnionych obowiązków

2. BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI

Z dużą odpowiedzialnością podchodzimy do kwestii ochrony informacji prawnie chronionych w Spółce. Przykładamy szczególną wagę do zapewnienia bezpieczeństwa wszelkich danych naszych Klientów zarówno prywatnych, jak i instytucjonalnych.

3. JEDNOLITE STANDARDY KOMUNIKACJI

Anseb Sail deklaruje jednakowy sposób prowadzenia spraw obejmujących ten sam zakres z jednoczesnym poszanowaniem obyczajów lokalnych. W naszej firmie obowiązuje jednolity system identyfikacji wizualnej.

Relacje z partnerami biznesowymi

GWARANTUJEMY RÓWNE TRAKTOWANIE PARTNERÓW BIZNESOWYCH (WYKONAWCÓW I PODWYKONAWCÓW), A W SZCZEGÓLNOŚCI:

 • Zobowiązujemy się do bezstronności i obiektywizmu osób prowadzących postępowanie w celu wyboru partnerów biznesowych (wykonawców i podwykonawców)
 • Kryteria wyboru wykonawców określamy w sposób jednoznaczny i dostatecznie dokładny, a ich wybór jest podyktowany tylko i wyłącznie najwyższym dobrem klienta; w ten sposób jesteśmy nastawieni na współpracę tylko z renomowanymi i doświadczonymi operatorami jachtów oraz najwyższej jakości dostawcami wszelkiego sprzętu
 • W naszych działaniach staramy się uwzględniać potrzeby i wartości naszych partnerów biznesowych
 • Od naszych partnerów biznesowych (wykonawców i podwykonawców) oczekujemy rzetelności, kwalifikacji adekwatnych do realizowanych zamówień, przestrzegania prawapowszechnie obowiązującego, w szczególności praw człowieka
 • Przy udzielaniu i realizacji zamówień pracownicy Anseb Sailzobowiązani są unikać działań, które mogą prowadzić do konfliktu interesów. Niedopuszczalne jest osiąganie korzyści ani pomaganie innym w osiąganiu korzyści poprzez działanie niezgodne z prawem i ogólnie przyjętymi zasadami etycznymi

Relacje z mediami

1. WYPOWIADANIE SIĘ W IMIENIU FIRMY

Anseb Sail prowadzi skoordynowaną politykę komunikacji. Do przekazywania informacji mediom uprawnieni są w szczególności członkowie Zarządu oraz dedykowani do tego pracownicy spółki.

2. ZASADY UDZIELANIA INFORMACJI O SPÓŁCE MEDIOM

 • Anseb Sail prowadzi szeroko pojętą politykę informacyjną zgodnie z przyjętymi zasadami kontaktów z mediami, które ściśle określają osoby uprawnione do przekazywania informacji
 • Kontakty z mediami przebiegają w sposób sprzyjający budowaniu zaufania publicznego
 • Rzecznicy udzielają rzetelnych informacji mediom na tematy prowadzonej działalności i wszelkich sytuacji wpływających na jej zakłócenia
 • Przekazywanie informacji odbywa się w możliwie najkrótszym terminie. Przekazywane komunikaty są rzetelne, sprawdzone, oparte na faktach
 • Informacje udzielane są z poszanowaniem wrażliwych danych interesariuszy

Relacje ze społecznościami lokalnymi

W ramach polityki społecznej odpowiedzialności biznesu jesteśmy otwarci na inicjatywy społeczności lokalnych. Wspieramy je, w szczególności poprzez zaangażowanie w działania na ich rzecz.

Przestrzeganie kodeksu dobrych praktyk w Anseb Sail

Wszyscy pracownicy Spółki otrzymują egzemplarz Kodeksu Dobrych Praktyk.Przyjmujemy, że jest on rzeczywistą wartością oraz elementem życia codziennego każdego z naszych pracowników. Wszyscy jesteśmy zobowiązani do przestrzegania postanowień Kodeksu Dobrych Praktyk. Nie akceptujemy zachowań niezgodnych zzasadami Kodeksu Dobrych Praktyk.

Kontakt

Uwagi do Kodeksu Dobrych Praktyk czy wątpliwości w interpretacji jego zapisów można zgłaszać docentrali Spółki na adres mailowy: biuro@ansebsail.pl